Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

1. Általános termékértékesítési feltételek  

1.1 A Fusion Asztalos Kft. (cím: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3.; továbbiakban: Eladó) által bármely termék Vevő számára történő értékesítése esetén jelen ÁSZF kerül alkalmazásra, mind az azonnal elvihető (raktáron, bemutatóteremben levő) termékek, vagy megrendelés által teljesíthető termékek esetén.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek az Eladó által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb – az Eladó által forgalmazott termékek eladásával és megvásárlásával kapcsolatos – dokumentumokkal összhangban értelmezendő, és a Felek eltérő megállapodása hiányában az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyban a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak.

2. Megrendelés 

2.1 Eladó által forgalmazott Árukat raktári értékesítés esetén Vevő a teljes vételár igazolt kifizetését követően azonnal elviheti. A Vevő választása szerint a terméket katalógusból, színminta vagy kiállított minta alapján (a továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg. A webáruházban szereplő és az üzletben forgalmazott termékek ára eltérhet egymástól, melynek jogát az Eladó fenntartja magának! A webáruházban szereplő árak nem minősülnek ajánlattételnek.

2.2 Amennyiben a Vevő a terméket katalógusból, színminta vagy kiállított minta alapján választotta ki, a megvásárolni kívánt Áruról az Eladó szerződést állít ki, melyet az Eladó képviselője és a Vevő írnak alá (a továbbiakban Szerződés). Vevő az aláírásával igazolja, hogy a termék típusát, színét, kódszámát, méretét illetve a kárpit típusát, színét, kódszámát ellenőrizte és azt elfogadja. Katalógusból történő kárpitos bútor rendelése esetén – amennyiben gyári szövetminta nem áll rendelkezésre –, a vevő tudomásul veszi, hogy a leszállított termék és a fotón szereplő termék színe között árnyalatnyi eltérés lehet, ez nem szolgálhat alapul a termék cseréjére. A webáruházban szereplő termékek színe felhasználónként eltérő lehet a valóságtól – a számítógép monitor egyéni beállításától függően –, ezért javasolt a termék üzletben való megtekintése vagy szín- illetve szövetminta személyes megtekintése.

2.3. A Vevő kérésére az általa megadott adatok alapján készített vagy részére átalakított, méretre vágott, vagy más módon egyedi gyártással készült Áru esetén a Vevő kizárólagosan felel az általa megadott méretek, mértékek és értékek és az általa adott egyéb adatok és információk helyességéért. ezt a szerződésen és annak mellékletein aláírásával köteles megerősíteni.

2.4. A megrendelést követően a megrendelt áruban Eladó 48 órán belül tud módosítást elfogadni, ez idő után a leadott rendelés módosítása már nem lehetséges!

2.5. A Vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a megrendelésnél megadott e-mailfiók működjön, e-mailek fogadására alkalmas legyen, valamint a megadott e-mailcímen ellenőrzi a számára küldött vásárlással kapcsolatos üzeneteket, beleértve a spam mappát is.

3. Teljesítés 

3.1. Átadás-átvétel határideje

Az áru Vevő részére történő átadásának határidejét a Szerződés tartalmazza. Amennyiben a Szerződésben megjelölt szállítási határidőt Eladó elmulasztja, az esetben erről a tényről köteles Vevőt értesíteni. Az eladó az Áru megérkezését jelző telefonos értesítést követően a megrendelt termékeket 8 naptári napig díjmentesen tárolja. A 8. nap után 4000 Ft + áfa tárolási költséget számít fel, minden megkezdett hét után!

Amennyiben Vevő a megrendelt bútort az értesítéstől számított 30 napon belül nem veszi át, Eladó fenntartja a jogot a termék külön értesítés nélküli újraértékesítésére. Ebben az esetben az befizetett előleget visszafizeti a Vevő részére.

Abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt áru raktáron van, azonban a Vevő nem kívánja azt azonnal elszállítani, legalább 30% előleget kell fizetnie. A vételárhátralékot raktáron lévő termék esetén az előleg befizetése utáni nyolc (8) napon belül, ill. megrendelés esetén a termék érkezéséről szóló értesítéstől számított nyolc (8) napon belül köteles kiegyenlíteni, majd a terméket átvenni.

3.2. Átadás-átvétel helye

Az Áru átadása a szerződéskötés helyén történik, azaz Eladó székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén vagy raktárában.

Az Áru átvételének helyéről történő tovább szállításáról a felek eltérő megállapodása hiányában Vevő köteles saját költségére és felelősségére gondoskodni.

A bútorok ára a kiszállítás és összeszerelés költségét nem tartalmazza! Amennyiben a Vevő összeszerelést kér, az összeszerelés költsége korpuszbútorok esetén a vételár 10%-a (nettó ár).

Eladó a Vevő külön kérésére szolgáltatást nyújthat a kiszállításra, melynek költsége a háztól házig szállítást tartalmazza. Amennyiben a Vevő kéri a bútor házba történő behordását, illetve emeletre való felvitelét, Eladó egyedi árajánlatot ad a bútor mennyiségétől, illetve az emeletek számától függően.

3.3. Átadás-átvétel

Az átadás-átvétel kizárólag a vételár teljes megfizetése után történhet.

Cég, vagy másik személy nevében történő átvétel esetén az eljárási jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.

Az átadás-átvétel kizárólag a Vevő által bemutatott, a vételár teljes kifizetését igazoló, eredeti számla (a továbbiakban: számla) alapján történik.

A termék átvételénél Vevő köteles megvizsgálni, hogy a termék megfelel-e a megrendelésnek. Amennyiben a termék megfelel a megrendelésnek, a Vevő köteles ezt a termék átadás-átvételekor írásban igazolni.

A Vevő köteles a termék felismerhető hibáit a felismerés után azonnal kifogásolni, a fogyasztónak minősülő Vevő a garancia illetve jótállás teljes időtartama alatt jelezheti a hibát az Eladó számára.

Amennyiben Vevő az átadás-átvétel során az áru mennyiségével – darabszámával és/vagy súlyával – valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentett be kifogást, illetve reklamációt, ez esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támaszthat igényt Eladóval szemben.

A kárveszély az Áru átvételekor, a Vevőnek történő átadásakor száll át Vevőre, az átadás-átvétel helyszínétől függetlenül (akár Eladó telephelye, raktára, vagy a Vevő által megjelölt cím házhoz szállítás esetén).

4. Fizetési feltételek 

4.1. A vételár megfizetése készpénzben vagy bankkártyával az Eladó pénztárában vagy Eladó bankszámlájára való utalással lehetséges. Áruhitel esetén a Vevő a hitelfinanszírozó intézet által átutalt teljes vételárösszeg Eladó bankszámláján történő jóváírást követően veheti át az Árut.

4.2. A Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a teljes vételár 30%-át előlegként kifizetni. Az előleg kifizetése után hátralévő vételárhátralékot a Vevő az Eladó áru megérkezéséről szóló telefonos értesítésétől számított legkésőbb nyolc napon belül köteles kifizetni.

4.3 Késedelmes fizetés esetén Eladó az Áru vételárának bruttó összegére vetítve, napi kamatszámítással, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. Ez a rendelkezés a késedelem 30. napjáig alkalmazható, azt követően Eladó jogosult a Szerződéstől elállni.

4.4 A vevőnek nincs joga vételártartozását ellenkövetelések beszámításával kiegyenlíteni. Ez nem vonatkozik olyan ellenkövetelésekre, amelyeket Eladó elismert, vagy bíróság jogerősen megállapított.

5. Késedelem, elállás

5.1 Az eladó késedelmes teljesítése esetén a vevő részére az 5.2. pont alapján befizetett vételárelőleg után a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig járó mindenkori törvényes késedelmi kamatot fizeti meg.

5.2 Az eladó és a vevő is mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól, ha a késedelmet vis major okozza (elemi csapás, természeti akadály, háború, rendkívüli korlátozások stb.). Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 3 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a Szerződéstől való elállás.

5.3 Vevő jogosult a megrendeléstől elállni, amennyiben az áru nem került még gyártásra, az eladó az előleg teljes összegét visszaadja.

5.4 Interneten történő vásárlás esetén a Vevő egyoldalúan, indokolás nélkül visszaléphet azaz elállhat a vásárlástól. és az általa vásárolt termék visszaküldése esetén az eladótól kérheti az általa fizetett összeg (és amennyiben azt ő fizette, a szállítási költség) visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy internetes vásárlás esetén a nem volt lehetősége a termék megtekintésére, megvizsgálására.

Az elállási jog gyakorlásának feltételei:

5.4.1 Az elállási jog a termék(ek) átvételétől számított 14 naptári napon belül gyakorolható. A Vevőnek nem szükséges indokolnia, miért kíván elállni a szerződéstől.

5.4.2 A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja (azaz a termék megrendelésének visszaigazolása) és a termék megérkezésének/átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ebbe a határidőbe (14 naptári nap) a termék átvételének napja nem számít bele.

5.4.3 A Vevő az elállási jogát a Kormányrendeletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, azaz annak az Eladó részére e-mail vagy postai levél formájában megküldve is gyakorolhatja. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Vevő elállási szándékának.

5.4.4 A termék visszaküldése: amennyiben a Vevő jelezte az Eladó felé elállási szándékát a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 naptári napon belül vissza kell küldenie (postára kell adnia/át kell adnia a futárnak), kivéve, ha a Kereskedő vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

5.4.5 A Vevő által viselt költségek: a termék visszaküldésének költségét a Vevő viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta ezen költség viselését.

5.4.6 Ha a megrendelt terméket a Vevőnek kiszállították, az Eladó azt saját költségén fuvarozza vissza, ha a termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

5.4.7 A Vevő felel a termék jellegének/tulajdonságainak és működésének megfelelő rendeltetésszerű használatért, valamint a nem megfelelő használatből eredő értékcsökkenésért, amelyet az Eladó részére köteles megtéríteni.

5.4.8 Az Eladó köteles a Vevő elállása esetén legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríteni a Vevő részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt a Vevő fizette) a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, kivéve, ha Vevő kifejezetten beleegyezett abba, hogy az Eladó más fizetési módot alkalmazzon. Ha azonban a Vevő az Eladó által ajánlott legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, Eladó nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltsége. Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek fizetendő összeget (termék vételára +szállítási költség), amíg a terméket a Vevő vissza nem küldte/szolgáltatta vagy annak elküldését kétséget kizáróan nem igazolta.

5.4.9 Az elállási jog nem gyakorolható az alábbi termékeket/szolgáltatásokat illetően:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Eladó a teljesítést a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Vevő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Eladó által nem befolyásolható, a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

d) olyan lapra szerelt bútortermék esetében, melynek a gyári csomagolását felbontották, illetve a bútort összeállították

6. Termékszavatosság, jótállás (vagy garancia)

6.1. A Fusion Asztalos Kft. (Eladó) által forgalmazott bútorok – a jelzett kivételektől eltekintve – lapra szerelten, gyári csomagolásban kerülnek értékesítésre. A csomagolást az üzletben nem bontják meg, előzetesen a dobozokat nem vizsgálják át.

6.2. Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a törvény által megszabott feltételek szerint garanciát vállal. A garancia külön garancialevéllel, vagy a blokkal és megrendelőlappal érvényesíthető. Amennyiben kibontás után a terméken sérülés található, a sérült elemet vagy terméket garanciális ügyintézés keretében cseréli (a sérülésről készült fotó és rövid leírás alapján, melyet a garancia@brwbutorstudio.hu e-mail címre kell küldeni).

6.3. Vevőt Eladó hibás teljesítése esetén megilletik a szavatossági jogok.

6.3.1. Vevő a (kellék)szavatossági igényeit olyan termék esetén érvényesítheti, amely az eladáskor nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A kellékszavatossággal Eladó vállalja, hogy olyan terméket adott el a Vevőnek, amely kifogástalan, nincs rejtett hibája. Az Eladó (a termékben már a vásárláskor meglévő) hiba miatt felelősséggel tartozik a Vevő felé. Azt, hogy hiba (oka) már vásárláskor megvolt a termékben, a Vevőnek kell bizonyítania. Fogyasztó esetén ezt az első 6 hónapban az Eladó kötelessége bizonyítani, 6 hónap eltelte után a Fogyasztó kötelessége. Az eladáskor a Vevő (Fogyasztó) által ismert hibára nem lehet szavatossági (vagy jótállási) igényt érvényesíteni.

6.3.2. Amennyiben – szavatosság esetén – beigazolódik, hogy a termék hibás volt, az Eladó elsősorban köteles a hibás dolgot megfelelő határidőn belül kijavítani, vagy ha ezt nem tudja/akarja vállalni, akkor másodsorban hibátlanra cserélni. Amennyiben az eladó ezt megtette, akkor a Vevő nem léphet vissza a szerződéstől, illetve nem kérhet árcsökkentést. Amennyiben az Eladó nem cserélte ki, vagy javította/javíttatta meg a terméket, akkor Vevő jogosult megfelelő árcsökkentést kérni, avagy a szerződéstől elállni. Jelentéktelen hiba miatt nem lehet a szerződéstől visszalépni.

6.3.3. A szavatossági jogok egy évig illetik meg a vevőt. Termékszavatosság esetén a gyártó vállal felelősséget a termékre vonatkozó minőségi követelmények megtartásáért. Az adott termék javításáért az Eladó ezért a gyártóhoz fordulhat, vele végeztetheti el.

6.4. Vevőt jótállási (garanciális) jogok illetik meg a bruttó 10.000,- Ft-ot meghaladó termékvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint.

6.5. A vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, nyugta vagy jótállási jegy (e-jótállási jegy) bemutatása esetén érvényesítheti.

A minőségi kifogások intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól) előírásai az irányadóak.

Eladó köteles a Vevő kifogásáról jegyzőkönyvet felvenni, annak másolatát Vevő részére átadni, és a Vevő igényének teljesíthetőségéről a jegyzőkönyv felvételekor, de legkésőbb 30 napon belül Vevőt értesíteni.

6.6. 2021. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függően 10 000 – 100 000 Ft között 1 év, 100 001 – 250 000 Ft esetén 2 év, 250 000 forint felett 3 év a jótállási idő.

6.7. Eladó papíron, nyomtatott formában vagy elektronikus úton (e-jótállási jegy) is átadhatja a termék mellé a jótállási jegyet, mind online vásárlás, mind üzletben történő vásárlás esetén. Az e-jótállási jegyet legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon kell átadnia a vállalkozásnak a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy érkezhet e-mail formájában vagy letölthető dokumentumként vagy felhasználói fiókba küldöttként vagy applikáción keresztül. Jótállási jegynek minősül az elektronikusan átadott számla, amennyiben a tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó összes előírásnak.

6.8. A jótállási igény érvényesítésének 2021. január elsejétől nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése, tehát ettől a határidőtől számítva vásárolt termék esetén a jótállási igény a csomagolás hiányában is érvényesíthető.

6.9.1. Ha a kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére.

6.9.2. Ha a kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodik és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítása szerint a termék javítható, akkor a vállalkozásnak a korábbi szabályoknak megfelelően ezután is törekednie kell a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. Ennek célja, hogy a vásárló tudja azt, hogy meddig kell a terméket nélkülöznie. A tájékoztatást a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra átadástól számított 15. napon. A vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének megvalósulását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

6.9.3. Ha a kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani a vállalkozás/szerviz, akkor a vállalkozás 8 napon belül cserélni köteles a terméket, tehát a fogyasztó egy új terméket kap. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére.

6.9.4. Ha a kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket, tehát negyedik alkalommal már nem ragaszkodhat a javításhoz a vállalkozás. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik. Tehát a termék nem háromszor ugyanazt a hibát produkálja, hanem a háromszori hiba függetlenül attól, hogy összefüggnek-e.

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére.

6.9.5. A jótállás időtartama a 2021. január 1-jét követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta, azaz amíg a hibás termék a vállalkozásnál, vagy a szerviznél javítás alatt van.

6.10. A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

– a terméket nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását,

– szükséges javításokat nem, vagy nem a kijelölt szakszervizben végezték el,

– a terméket átalakították, megváltoztatták,

– valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy,

– a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (pl. a vevő a termék felismerhető hibáit időben nem kifogásolja).

Ezen esetekben Eladó jótállási kötelezettsége megszűnik.

6.11. Hibás termék vásárlása

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó mentesül a szavatossági felelősség alól az olyan hiba esetén, amely hibát Vevő a szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, és amely hibára tekintettel a terméket Vevő csökkentett áron vásárolta. Eladó szavatossági felelőssége ilyen esetben csak a Vevő által nem ismert egyéb hibáért áll fenn.

7. Egyéb rendelkezések

7.1 Amennyiben Vevő a termék átvétele előtt az értesítési címét megváltoztatja, köteles a címváltozásról Eladót tájékoztatni. Amennyiben Vevő ezt elmulasztja, viseli annak kockázatát, hogy az Eladó értesítését nem, vagy késedelemben kapja meg. Az Eladó jognyilatkozatai Vevővel szemben megtörténtnek számítanak, ha azokat az Eladó a Vevő utoljára megadott címére megküldte.

7.2. Vevő tudomására szolgál, hogy az általa az Eladótól megrendelt szállítás, szerelés, ill. varratás esetén a számla értéke közvetített szolgáltatást tartalmaz.

7.3. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyra a magyar jog az irányadó. A Szerződésben és a jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

7.4. A Fusion Asztalos Kft. panaszkezelési módja: a vevő jogosult az Eladó telephelyén, vevőszolgálati irodájában vagy üzletében jól hozzáférhető helyen elhelyezett Vásárlók Könyvébe történő beírásra, amelyet a Fusion Asztalos Kft. köteles 30 napon belül levélben megválaszolni.

7.5. Vevő panaszával a főbb ellenőrzési szervekhez (az illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint az illetékes megyei Békéltető Testületekhez) is fordulhat panaszával. Ezek pontos elérhetősége Eladó áruházának területén jól látható helyen van kihelyezve. A Budapesti Békéltető Testület postacíme: 1253 Budapest, Pf. 10.

7.6. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszonyból eredő esetleges jogvitákban a felek egyeztetésre kötelesek, ha ez nem vezet eredményre, a jogvitában a Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el, kivéve, ha a felek a Szerződésben ettől eltérő bírósági kikötést alkalmaztak.

7.7. A Fusion Asztalos Kft. értékesítési célú, illetve vevőszolgálati tevékenység folytatása céljából történő adatkezelése:

Az adatkezelés a Vevő önkéntes hozzájárulásán alapul, az általa megadott adatokat a Fusion Asztalos Kft. direkt marketing, értékesítési, illetve vevőszolgálati tevékenységgel foglalkozó alkalmazottai kezelik.

A Vevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását is, valamint – ha annak törvényi feltételei fennállnak – tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. A Vevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Vevő adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit, kérdéseit, hozzájárulásának visszavonását az info@brwstudio.kristofsmith.hu e-mail címre küldheti. A hírlevelekről való leiratkozás a www.brwbutorstudio.hu weboldalon is lehetséges. Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogait megsértették, a Vevő bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.” Eladó által alkalmazott adatvédelmi szabályok részletesen a vevőszolgálatokon és Eladó honlapján elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatók.

7.8. Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. Amennyiben az érvénytelenné vált rendelkezés akadálya a felek közötti Szerződés teljesítésének, a felek egyeztetésre kötelesek.

8. Reklamáció, panasz

A Termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz, észrevétel megtehető személyesen a Termék átvételekor vagy a Fusion Asztalos Kft. telefonszámán illetve e-mailben.

Az Eladó a panaszügyben hozott érdemi döntését pontos, közérthető és egyértelmű indokolással ellátva, és azt írásba foglalva kell továbbítsa a panaszos részére. Ha az érdemi döntést közlő dokumentum jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetnie kell.

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

– Heves Megyei Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Gyöngyösi Járási Hivatal
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Tel: 37/795-016

– Heves Megyei Békéltető Testület:

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

– Bíróság:

Az ügyfél döntése alapján a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz is fordulhat.

 

Adatkezelési tájékoztató (GDPR-szabályzat, adatkezelési szabályzat)

Fusion Asztalos Kft. az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a személyes adatok kezeléséről és az alábbi garanciákat alkalmazza a személyes adatok kezelése során.

Mint adatkezelő kötelező érvényűként ismeri el magára nézve a következő jogszabályokat:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR

– az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései

Kötelezettséget vállal továbbá, hogy a tevékenysége során felmerülő adatkezelése megfelel az adatvédelmi szabályzatban leírtaknak és az érvényben lévő jogszabályoknak.

A Fusion Asztalos Kft mint adatkezelő ügyfelei személyes adatait harmadik félnek nem adja ki, illetve az ajánlatkérés, megbízás, vásárlás, hírlevél-feliratkozás, közösségi média-kampány, stb. során birtokába került információkat bizalmasan kezeli, és azok védelméért mindent megtesz.

Amennyiben a jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével, illetve jogszabályok, szabályzatok értelmezésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz!

1. ADATKEZELÉS

 • ·         Adatkezelő adatai

Cégnév: Fusion Asztalos Kft.

Cégjegyzékszám: Cg. 10-09-034587

Adószám: 24885186-2-10

Székhely: 3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 9.

Adatkezelő neve: Bujdosó Antal

Postacím: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3.

E-mail: info@brwstudio.kristofsmith.hu

Telefon: 06 70 731 0454

Honlap: www.brwbutorstudio.hu

2. OLDALLÁTOGATÁS, SÜTIKEZELÉS

A megadott domainnéven az üzemeltető a weboldal alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása és anonim statisztikák készítése érdekében sütiket, vagyis speciális kódolt adatsort használ. Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, és a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését.

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a sütik automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre sütit küldtek. Fontos tudni azonban, hogy a sütik használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését!

A sütik nélkülözhetetlenek a weboldal és annak egyes funkciói működéséhez. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „munkamenet sütivel” (session cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét. A böngészőablak bezárásával, majd a böngésző későbbi újranyitásával ez a bejelentkezett státus érvényben marad. A munkamenet süti nem teszi lehetővé a felhasználó személyes azonosítását, sem olyan adatok gyűjtését, amellyel a felhasználó egyértelműen azonosítható. A munkamenet süti marketingcélokra sem használható fel, sem a böngészési előzmények megállapítására.

A munkamenet süti a látogatói számítógép és a kiszolgáló szerver összerendelését segíti elő, így a forgalom megfelelő szerverhez terelését teszi lehetővé. Jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés. Az adat tárolása a honlap látogatói munkamenetének befejezéséig tart.

 • ·         Webszervernaplózás

A webszerver automatikusan naplózza a www.brwbutorstudio.hu oldalra látogatók tevékenységét, melyet 7 napig őriz meg.

Az adatkezelés célja a weboldal funkcionalitása, keresőoptimalizálása, megfelelő kényelmi elemek biztosítása, jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a látogatás dátuma és időpontja, a meglátogatott aloldalak címe, a www.brwbutorstudio.hu weboldal böngészését megelőzően megtekintett oldal címe, a felhasználó által használt böngésző típusa és verziószáma, a felhasználó internetszolgáltatója és a használt IP-címe.

 • ·         Külső szolgáltatók naplózása

A weboldal HTML-kódja az üzemeltetőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban, a szervere a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP-cím, böngésző, operációs rendszer adatai, látogatott oldal címe, látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

 • ·         Külső szolgáltatók sütikezelése

A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a harmadik féltől származó sütik letiltását (a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség).

A harmadik féltől származó sütiket a weboldal megtekintésekor, de nem a Fusion Asztalos Kft. webcíméről, hanem a harmadik fél domainjéről tölti le a felhasználó böngészője. A harmadik fél (pl.: Google, Facebook, Youtube) ezen sütik segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák az adott harmadik fél ún. „third-party” moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit). A harmadik féltől származó sütik (Third party cookies) az érintett harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a weboldalukat.

A Fusion Asztalos Kft. weboldalán az alábbi harmadik féltől származó sütik fordulhatnak elő:

 • ·  Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása)
 • ·
 • ·

Mivel a Fusion Asztalos Kft.-nek nincs ellenőrzési jogköre a harmadik féltől származó sütikre vonatkozóan, ezért kérjük a felhasználókat, hogy tekintsék át ezen harmadik felek sütikre vonatkozó tájékoztatóit!

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A weboldal működéséhez használt harmadik féltől származó sütik és modulok adatkezelési és adatvédelmi irányelvei itt tekinthetők meg:

 • ·         –
 • ·         –
 • ·
  • ·         Hírlevélküldés

A Fusion Asztalos Kft. által kezelt oldalak kapcsán a látogató feliratkozhat ingyenes hírlevelekre, akciós lehetőségekről való tájékoztatásra. Az ehhez szükséges adatokat kötelező megadnia (név, email-cím), mely adatokat az oldal és az adatok kezelője nem ad ki harmadik félnek. Az elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küldhet azok részére, akik ehhez a honlapon kifejezetten hozzájárultak.

Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail, hírlevelek küldése a feliratkozók részére. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja.]. A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, feliratkozás dátuma és időpontja, e-mail cím, név, irányítószám, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevél-megnyitástól, adatfrissítéstől számított 24 hónap. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem értesül az adatkezelő és partnerei ajánlatairól.

A hírlevél küldése ellen tiltakozni, továbbá a megadott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kezdeményezni:

– a hírlevél láblécében a „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva,

– e-mailben az info@brwstudio.kristofsmith.hu címen,

– vagy postai úton a Fusion Asztalos Kft. 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3. címen.

Adatfeldolgozók:

Bujdosó Antal, Fusion Asztalos Kft. – hírlevél kezelése

Pop Károly Richárd, egyéni vállalkozó – hírlevél kiküldése

Pop Károly Richárd, egyéni vállalkozó – online tárhely biztosítása

3. ADATOK

 • ·         Adatfelvétel

A Fusion Asztalos Kft. a weboldalon keresztül vagy emailban érkező ajánlatkérést, vásárlásra vonatkozó szándékot, beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 • ·         Adattovábbítás

Az adatok kezelésére, feldolgozására a Fusion Asztalos Kft. munkatársai jogosultak. Az adatok kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik. Az ezzel összefüggő szolgáltatások biztosításához szükséges adatkezelések és az alkalmazott adatfeldolgozó személyek a következők lehetnek:

Adatszolgáltató: Pop Károly Richárd, e.v. Website tárhelyszolgáltatás Székhely: 2170 Aszód, Városréti u. 51/3.

A Fusion Asztalos Kft. a problémamentes kapcsolattartás miatt a gmail.com levelezőrendszerét használja. Adatszolgáltató: Google LLC (“Google”) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – gmail.com
Továbbított adatok: név, e-mailcím, garanciák: Privacy Shield

 • ·         Adatvédelmi incidens

A Fusion Asztalos Kft. és szolgáltatói mindent megtesznek az általuk kezelt adatok védelméért. A Fusion Asztalos Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Adatvédelmi incidenseket a következő címen lehet bejelenteni: info@brwstudio.kristofsmith.hu

 • ·         Személyes adatok védelme

A Fusion Asztalos Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek adatok tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül vagy jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adja ki. Az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik a személyes adatok védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen.

4. JOGOK, JOGORVOSLAT

 • ·         Tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak pontosítását, azok törlését, korlátozását és gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja. Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy

 • ·                    milyen személyes adatait,
 • ·                    milyen jogalapon,
 • ·                    milyen adatkezelési cél miatt,
 • ·                    milyen forrásból,
 • ·                    mennyi ideig kezeli,
 • ·
 • ·         Helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a Fusion Asztalos Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Fusion Asztalos Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet értesíti.

 • ·         Törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a Fusion Asztalos Kft.-től a személyes adatainak a törlését. Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Fusion Asztalos Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rávonatkozó személyes adatokat:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha:

– az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

– a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

– illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

– a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 • ·         Zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Fusion Asztalos Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

 • ·         Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés ellen, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Fusion Asztalos Kft. nem kezeli.

 • ·         Profilalkotás, automatikus döntéshozatal

Ezen adatokat anonimizált, az érintettel össze nem kapcsolható módon kezelik és tárolják. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –ideértve a profilalkotást is –alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 • ·         Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintett jogorvoslattal élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Bujdosó Antal

E-mail: info@brwstudio.hu

Postacím: 3200 Gyöngyös, Szurdokpart út 1-3.

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu